Բյուրեղավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9001052020157738700   Ընտրել
1133 ա) Հիմնական շինությունների համար -մինչև 300 ք.մ. ընդհ. մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգ. (ամառանոց.) տների, ինչպես նաև 200 ք.մ. ընդհ. մակ. ունեցող և հաս., և արտադր. նշան. օբյեկտների համար 90010520224715000Միանվագ15000 Ընտրել
1134 գ) Ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար ա) մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001052025103000Տարեկան3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052022885000Տարեկան5000 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000   Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900105202080185080800   Ընտրել
1257 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 9001052024522567100   Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ 9001052020317412600   Ընտրել
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 9001052020641300000   Ընտրել
1134Ա - մինչև 20ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001052022543000Տարեկան3000 Ընտրել
1134Բ -20 և ավելի ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001052022625000 5000 Ընտրել
1137Ա -հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052020495000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Գ դ)Համայնքի տարածքում գտնվող հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 900105202304794000   Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում գազի բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900105202338200000   Ընտրել
1139Բ Համայնքի տարածքում վառելիքաքսայուղերի բացօթյա վաճառքի կազմակերպման թույլտվության համար 900105202346230000   Ընտրել
1140Ա Համայնքի տարածքում խաղատները ժամը 24-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90010520236125000   Ընտրել
1142Բ Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդի տեղադրման թույլտվության համար 900105202411100000   Ընտրել
1351Ա Տեղական վճար` աճուրդի մասնակցության համար 90010520211470000   Ընտրել
1351Գ Տեղական վճար` շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 900105202163200000   Ընտրել
1121զ Ջրաբեր Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` կազմակերպություններից 9001052263600   Ընտրել
1148 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. 90010500018760000   Ընտրել
1121գ Ջրաբեր Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` ֆիզիկական անձանցից 9001052262380   Ընտրել
1121դ Նուռնուսի Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` ֆիզիկական անձանցից 9001052242330   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ